poniedziałek, 12 sierpnia 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA 
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
DOM KULTURY W GÓRZE
Dom Kultury w Górze informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych, każdy uczestnik imprez
i wydarzeń
organizowanych przez Dom Kultury w Górze wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, m.in. wizerunku oraz ich przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie w celach informacyjnych oraz promocyjnych poprzez udostępnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności zamieszczenia wizerunku w mediach w związku z prowadzoną przez Dom Kultury w Górze działalnością kulturalną.

Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Dom Kultury w Górze, w innych elektronicznych środkach przekazu, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Dom Kultury w Górze, w publikacjach Domu Kultury w Górze, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Dom Kultury w Górze, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Dom Kultury w Górze zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,
w szczególności prawo do wynagrodzenia.
Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Dom Kultury w Górze i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku)
w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych
 w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Domu Kultury w Górze
jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Dyrektorowi Domu Kultury
w Górze
.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz