poniedziałek, 27 kwietnia 2020

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:


1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej13, 

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Alicja Grzesińska – Świętek
e-mail iodags@iodags.pl
3.       Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b)   realizacji umowy;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
7.       6.Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DOM KULTURY W GÓRZE

Dom Kultury w Górze informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych, każdy uczestnik imprez i wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury w Górze wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, m.in. wizerunku oraz ich przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie w celach informacyjnych oraz promocyjnych poprzez udostępnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności zamieszczenia wizerunku w mediach w związku z prowadzoną przez Dom Kultury w Górze działalnością kulturalną.
Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Dom Kultury w Górze, w innych elektronicznych środkach przekazu, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Dom Kultury w Górze, w publikacjach Domu Kultury w Górze, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Dom Kultury w Górze, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Dom Kultury w Górze zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,
w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Dom Kultury w Górze i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Domu Kultury w Górze jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Dyrektorowi Domu Kultury
w Górze.

ARCHIWIZACJA DANYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:
1)       Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej13, 56-200 Góra
2)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iodags@iodags.pl lub pod adresem administratora
3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji wniosków dotyczących praw wynikających
 z RODO
.
4)       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5)       Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa
6)       Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
7)       Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
8)       Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9)       Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu
10)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
11)   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.
12)   Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku, dotyczącego praw wynikających z RODO.