poniedziałek, 28 maja 2018

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


POSTAWA PRAWNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Dom Kultury  w Górze, mający siedzibę w Górze (56-200) przy ul. Armii Polskiej 13.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można sie skontaktować poprzez adres email: sekretariat@dkgora.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Dyrektor Domu Kultury w Górze wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować przez emaila  iodo@nsi.net.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTWAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach wykonywania zadań statutowych instytucji kultury. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1  RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów w Domu Kultury w Górze.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury w Górze.